RODO

Klauzula informacyjna RODO

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO Administrator zamieszcza informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych związku z zawarciem i realizacją niniejszej Umowy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Sylwia Nyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą TWÓJ ADMINISTRATOR SYLWIA NYK (ADO).
 2. Dane kontaktowe ADO: Sylwia Nyk, Al. T. Kościuszki 3 lokal 57, 90-418 Łódź, adres korespondencyjny: Twój Administrator Sylwia Nyk UP Łódź 36, skrytka pocztowa 106 ul. A. Struga 27A 90-435 Łódź, adres e-mail: sylwianyk@twojadministrator.pl, tel. 666-111-912, formularz kontaktowy umieszczony na stronie: WWW.TWOJADMINISTRATOR.PL.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia umowy i jej wykonania oraz w celu dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, telefon, adres poczty elektronicznej, adres zamieszkania.
 5. Odbiorcy danych osobowych: podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych, informatycznych itd.
 6. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy: ADO nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez:
  – okres realizacji niniejszej Umowy;
  – powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności w zakresie dochodzenia roszczeń (okresy przedawnienia roszczeń).
 8. Prawa związane z danymi osobowymi:
  – prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  – prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  – prawo do ograniczenia przetwarzania;
  – prawo do przenoszenia danych:
  – prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podstawa obowiązku podania danych osobowych: podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia i skutecznej realizacji niniejszej Umowy.
 10. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji i profilowaniu: w ramach działalności ADO związanej z niniejszą Umową nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie dochodzi do profilowania.